Obchodní podmínky

 

1. Základní údaje

Dodavatel
MARATEX s.r.o. Vojanova 946, 738 01 Frýdek-Místek
Dodavatel je právnická osoba vedena Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 38489
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 29392977
DIČ: CZ29392977
(dále jen "dodavatel")

Provozovna
Vojanova 946, 738 01 Frýdek-Místek, provozní doba pro osobní návštěvy: dle telefonické domluvy
Telefonní spojení: 603521743
Email: info@maratex.cz

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.maratex.cz je katalogem běžně vedeného skladového materiálu. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník použije telefon,email, popřípadě objednávkový formulář, kde přesně specifikuje daný vzor, množství, rozměry výrobku.

Cena zboží se odvíjí od rozměru, způsobu šití, vzoru, použitého materiálu. Na základě poptávky bude cena dodavatelem stanovena před sjednáním kupní smlouvy, tj. před potvrzením objednávky obou stran.

Cena za dopravu je stanovena na částku 145 Kč včetně DPH za jeden balík.
V případě platby dobírkou je cena doběrečného stanovena na částku 30 Kč včetně DPH.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Zboží je zasíláno smluvním přepravcem PPL CZ s.r.o. nebo Česká pošta s.p.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Objednáním zboží zákazník akceptuje tyto vydané obchodní podmínky.

 

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, většinou v termínu do 14 pracovních dnů
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží jsou stanoveny v sekci: Objednávka zboží. Konkrétní způsob dodání určuje dodavatel.

Zboží je možné v plné výši uhradit na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem nebo dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím přepravní společnosti.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

4. Osobní odběr zboží

Zboží je možné osobně vyzvednout na adrese provozovny po předchozí telefonické domluvě. Zákazník má právo si zboží v provozovně prohlédnout, zda splňuje parametry dle objednávky, hlavně požadované rozměry.

Osobní odběr je možný pouze za předpokladu předchozí úhrady za zboží, hotovostní platba na výdejním místě není možná.

 

5. Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího, avšak odpovědnost za vady a škody přechází předáním zboží na Kupujícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na Kupujícího zaplacením zboží a připsáním kupní ceny na účet. Dokud nedojde k nabytí vlastnického práva Kupujícím podle tohoto odstavce, není Kupující oprávněn se zbožím nakládat a disponovat bez souhlasu Prodávajícího, zejména ho dále prodat, jinak zpracovávat, používat ke své podnikatelské činnosti a zřizovat ke zboží zástavní právo.

 

6. Záruční podmínky a reklamace

UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Daňový doklad slouží zákazníkovi jako záruční list.

Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží . Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Možnost vrácení zboží se nevztahuje na výrobky, které byly vyrobeny dle přání zákazníka a uzpůsobeny rozměrově jeho požadavkům.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje Obchodní zákoník. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). V takovém případě je záruční doba dle dohody.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

 

7. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Veškeré náklady na zaslání zboží, které vzniknou dodavateli při odstoupení od smlouvy zákazníkem, tj. balné a poštovné nese dodavatel. V případě, že se jedná o zakázkovou výrobu, nelze od smlouvy v této lhůtě odstoupit, §1837

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@maratex.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na obchod@maratex.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Podpisem dodacího listu nebo faktury, nebo zasláním uvedených dokladů na mail Kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky společnosti Maratex s.r.o. účinné ke dni převzetí zboží a potvrzuje převzetí výše uvedeného zboží od společnosti Maratex s.r.o.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.maratex.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Ve Frýdku-Místku 1. 1. 2020